สินค้าออร์แกนิคคือสินค้าที่ผลิตโดยไม่ผ่านสารเคมีใดๆ ผักและผลไม้ที่ปลูกโดยไม่ใส่ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยมูลสัตว์ ทำให้เรามั่นใจได้ว่าสินค้าที่เราใช้หรือรับประทานไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งยังไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย นอกจากนั้นผักและผลไม้ออร์แกนิคไม่มีการตัดแต่งพันธุกรรม เป็นการช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพไว้ เนื้อสัตว์และไข่จะต้องไม่ใช้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตหรือใช้ยาปฏิชีวนะ รวมถึงอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์จะต้องเป็นอาหารออร์แกนิคเท่านั้น สินค้าออร์แกนิคของแท้ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จาก USDA

USDA ย่อมาจาก United States Department of Agriculture หรือกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกานั่นเอง ทำหน้าที่ดูแลและควบคุมสินค้าอินทรีย์หรือสินค้าออร์แกนิค สินค้าออร์แกนิคที่ได้รับการรับรองจาก USDA จะมีตราสัญลักษณ์แสดงชัดเจนว่าสินค้าดังกล่าวได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง โดยสังเกตจากสัญลักษณ์เหล่านี้

  โดยสินค้าที่สามารถปิดฉลาก  “USDA Organic”  ได้ต้องมีส่วนผสมเป็นออร์แกนิคตั้งแต่ 95-100%  โดยคิดตามน้ำหนักหรือปริมาณของเหลวที่ไม่รวมน้ำและเกลือ